ابواسکندر السویطی
متت شیفید لوسمه    بگصباه

انه البتعب گضه    بگصباه

شرایک بلسند حایط   بگصباه

الحایط طین والگصبه طریه.
+ نوشته شده در  2013/3/14ساعت 17:43 PM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

الدمع بچفاک کل مستور   کشاف

وعلی یعتب فلا خلیت    کشاف
صرت یوم الوداع اویاک    کشاف

دخیله اوینذبح بچفوف اخیه.

+ نوشته شده در  2013/2/5ساعت 18:35 PM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

چفوف الوفی یادنیه    تربطین

اصبرت وایام الیسرن    تربطین

املطخ ویهی من امشی    تربطین

الشماته غیار خاف اشوف بیه.
+ نوشته شده در  2012/12/12ساعت 17:19 PM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

اله یومین ما جانی    ونمتن  

عیونی شلون طبگتن   ونمتن

الناس امن القهرتضعف    ونمتن

سمن حسبالی ثاری اوروم بیه.

+ نوشته شده در  2012/12/8ساعت 11:15 AM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

ابسهم حبک علی تنتصر    بسکون

تجی وتلگانی لو هدیت    بسکون

اموت وما اگلک لیش    بسکون

اشوفک تذبح وترتاح بیه.

+ نوشته شده در  2012/12/8ساعت 10:50 AM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

الوکت رمحه ابدلیلی حیل    دچه

وصرت اعمه وبعد ماشوف    دچه

هلس جنحی وتانی عود    دچه

ولو میس یدچ انوب بیه.

+ نوشته شده در  2012/12/8ساعت 10:35 AM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

عمری العشته بوجودک   مشاحیف

وجدمی اعله الجمربعدک   مشاحیف

بغیابک سگم ضلوعی   مشاحیف

وکتی اوصعدالشمات بیه.

+ نوشته شده در  2012/12/7ساعت 22:37 PM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

حسبت احساب لصاحب    کسرلای

وگلت ما فرط ابشخصه   کسرلای

عثرت و چان یتمنه    کسرلای

گمت مکسور لایضحک علیه.

+ نوشته شده در  2012/11/13ساعت 8:49 AM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

التدنج و البچی للاغم     مولای

اکابر وانه بین اعدای     مولای

عمری ما گلت للنذل     مولای

ولا خطوه مشیت اویاه سویه.

+ نوشته شده در  2012/9/22ساعت 22:1 PM  توسط ابواسکندر السویطی  | 

انا ابفرگاک احس بچلای     لاعین

فر عگلی وگمت ما نام     لاعین

تهت لارای الاندل بیه      لاعین

التشوف و تنشد و تلگاک لیه.

+ نوشته شده در  2012/9/22ساعت 21:56 PM  توسط ابواسکندر السویطی  |