ابواسکندر السویطی

وحده امن ایدی بلگاع وحده ابدلیلی          من شفت شامت مار گمت اعله حیلی

                              ......................

ارکض واهومش بید وامسح دمع بید         مثل الیتیم الضاع دیناره بالعید

                              .......................

رکبت یحید اویاک کل الضعینة              چفک تره السکان وانته السفینه

                              ........................

والحمزه والعباس والما شرب مای          عینی أو تصد للغیرافگسها یهوای

                               ........................

طفله ابغرُب وابلیل وامتیها اهلها            هچ آنه روحی اعلیک یلما تصلها

                               .........................

 

 

 

+ نوشته شده در  2008/7/3ساعت 11:26 AM  توسط ابواسکندر السویطی  |